วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2551

(4) ชุดสอบ พงส. (พนักงานสอบสวน สบ.4)


ชุดสอบ พงส. พนักงานสอบสวน สบ.4
รหัสสินค้า : sb4010 ชุดสอบ พงส. พนักงานสอบสวน สบ.4
ปกติ : ฿18,530.00/ชุด Sale : ฿12,500.00/ชุด

***

ภาค ก วิชาความรู้ในงานสอบสวน


(1) กฎหมายสารบัญญัติ และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ที่สําคัญ)ได้แก่.


 1. บันทึกวิชา ประมวลกฎหมายอาญา 1 เล่ม / 110.-฿
 2. 10 หลักกฎหมายแรงงาน 1 เล่ม (ประกอบด้วย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน,ประกันสังคม,กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ,การทํางาน ของคนต่างด้าว, ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน,จัดหางาน,เงินทดแทน,ศาลแรงงาน,แรงงานสัมพันธ์,แรงงานรัฐวิสาหกิจ)/ 200.-฿
 3. MP3 กฎหมายแรงงาน (แนวทางปฏิบัติ ฯ)5 แผ่น/ชุด พรบ.ผลิตภัณฑ์ซีดี, ความลับทางการค้า, คุ้มครองแบบผังภูมิ,คุ้มครองพันธ์พืช, คุ้มครอง+ส่งเสริมภูมิปัญญา, การแพทย์แผนไทย ,อนุญาโตตุลาการ,คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร / 500.-฿
 4. MP3 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 4 แผ่น/ชุด / 400.-฿
 5. 6 กฎหมายยาเสพติด และ ฎีกา 1 เล่ม (ประกอบด้วยยาเสพติด , ป.ป.ส. , มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ,ป้องกันการใช้สารระเหย , ฟื้นฟู , ยาบ้า ฯ / 200.-฿
 6. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 เล่ม 100.-
 7. ประกอบรัฐฯ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 เล่ม 120.-
 8. พ.ร.บ. การธนาคารฯ (พรบ.สถาบันการเงิน) 1 เล่ม 120.-
 9. พ.ร.บ. บัตรเครดิต ฯ 1 เล่ม 60.-
 10. พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย์ ฯ 2535 1 เล่ม 150.-
 11. กฎหมาย การค้าโลก 1 เล่ม 30.-
 12. พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า 1 เล่ม 40.-
 13. พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฯ 2535 1 เล่ม 260.-
 14. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522 1 เล่ม 100.-

***

(2) กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายลักษณะพยาน (ปรนัย 40 ข้อ 40 คะแนน) ได้แก่.-

 1. บันทึก วิชา ป.วิ.อาญา 1 เล่ม 100.-
 2. บันทึก วิชา ป.วิ.แพ่ง 1 เล่ม 130.-
 3. จัดตั้งศาลแขวง ฯ แก้ไขล่าสุด 1 เล่ม 50.-
 4. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว 1 เล่ม 110.-
 5. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เล่ม 2 (ไทย-อังกฤษ) 1 เล่ม 100.-
 6. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เล่ม 3 (สมบูรณ์)+CD 1 ชุด 200.-
 7. ธรรมนูญศาลทหาร 1 เล่ม 80.-
 8. จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี ฯ 1 เล่ม 110.-
 9. MP3 กฎหมายศาลปกครอง 4 แผ่น/ชุด 400.-
 10. MP3 คําบรรยายกฎหมายศาลปกครอง 2 แผ่น/ชุด 200.-
 11. คําบรรยาย กฎหมายลักษณะพยาน 1 เล่ม 60.-
 12. ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะพยาน (อัตนัย) 1 เล่ม 180.-
 13. ดักเก็งข้อสอบ ลักษณะพยาน (ปรนัย) 1 เล่ม 160.-
 14. MP3 แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน 1 แผ่น 100.-

***

(3) ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่ การบริหารงานในตําแหน่ง พงส.( สบ.4)(ปรนัย 20 ข้อ 20 คะแนน ) ได้แก่.-

 1. พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ 2547-2550 1 เล่ม 50.-
 2. กฎ ก.ตร. ข้อบังคับ ระเบียบ ที่สําคัญ 1 เล่ม 130.-
 3. ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง เกี่ยวกับงานในหน้าที่ การบริหารงาน พงส. และระเบียบฯ เกี่ยวกับคดี รวม 11 เล่ม / ชุด 3,550.-

ภาค ก. รวม 3 วิชา 32 รายการ เป็นเงิน 8,350 บาท ซื้อยกชุด เพียง 7,590 บาท

***

ภาค ข. ความสามารถในการทํา และตรวจสํานวนการสอบสวน

(1) วิชาการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญา และ/หรือตรวจสํานวนการ สอบสวนให้ครอบคลุมถึงวิชานิติวิทยาศาสตร์ (นิติเวช,การพิสูจน์หลักฐาน)

 1. คําแนะนําการสอบสวนคดีอาญา และ ตัวอย่าง ทําสํานวน , การสอบสวนคดีอาญา พร้อมฎีกาแต่ละคดี โดยพลตํารวจตรี ธวัชชัย พิทักษ์ (ชุดสมบูรณ์ที่สุด)เล่มละ 700 บาท (จํานวนจํากัด) 5 เล่ม/ชุด 3,500.-
 2. นิติเวชศาสตร์ สําหรับสอบ พงส. 1 เล่ม 240.-

(2) วิชาการบริหารงานสอบสวน จากประสบการณ์ พงส. ของ พ.ต.อ.(พิเศษ)วิชาญ จําปีศรี ได้แก่.-

 1. คําบรรยายกฎหมายอาญา (รัฐศาสตร์) 1 เล่ม / 360.-
 2. คําบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 เล่ม / 400.-
 3. ลักษณะวิชาการสืบสวน-สอบสวน 1 เล่ม / 250.-
 4. MP3 คําบรรยาย วิชาการสืบสวน-สอบสวน 3 แผ่น / 300.-

ภาค ข. รวม 3 วิชา 6 รายการ เป็นเงิน 5,050 บาท ซื้อยกชุด เพียง 4,590 บาท


***

ภาค ค. 3 วิชาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ พงส. (ปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน ) ได้แก่.-

 1. รัฐธรรมนูญ 2550 พร้อม MP3 1 ชุด / 100.-
 2. กฎหมายปกครอง : วิธีปฎิบัติราชการทางปกครองฯ 1 เล่ม / 150.-
 3. พ.ร.ฎ. หลัก : บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 1 เล่ม/ 150.-
 4. แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ. บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1 เล่ม / 80.-
 5. MP3 ติวสอบ พ.ร.ฎ. บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1 แผ่น / 100.-
 6. สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ปฏิญญาสากล 1 เล่ม / 100.-
 7. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 1 เล่ม / 60.-
 8. MP3 คําอธิบายกฎหมายความรับผิดทางละเมิดฯ 1 แผ่น / 100.-
 9. เส้นทางสู่พนักงานสอบสวน สบ.4 วิชาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ) 1 เล่ม / 150.-

ภาค ค. รวม 1 วิชา 9 รายการ เป็นเงิน 990 บาท ซื้อยกชุด เพียง 890 บาท

****

 1. ภาค ก. ซื้อยกชุด เพียง 7,590 บาท (จัดส่งฟรี) จากราคาปกติ 8,350.-
 2. ภาค ข. ซื้อยกชุด เพียง 4,590 บาท (จัดส่งฟรี) จากราคาปกติ 5,050.-
 3. ภาค ค. ซื้อยกชุด เพียง 890 บาท (จัดส่งฟรี) จากราคาปกติ 990.-

พิเศษ !!!! ซื้อยกชุดเพียง 12,500 บาท ครบทุกภาควิชา (จากราคาปกติ 18,530 บาท) (จัดส่งฟรี) พร้อมของแถม ! โปสเตอร์นายร้อยตํารวจ หรือ รัฐสภา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) การซื้อยกชุด จากราคา 18,530 บาท เหลือเพียง 12,500 บาท ประหยัดทันที 6,030 บาท

หมายเหตุ. : รายการชุดเตรียมสอบดังกล่าว ตรงตามหลักสูตรที่จะเปิดสอบ ตามประกาศ การประชุม ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 รวมตำแหน่ง สบ.4 จำนวน 95 ตำแหน่ง หากมีเปลี่ยนแปลงประการใด จะประกาศผ่าน Webboard หรือรายการสินค้าหน้านี้ MP3 ราคาปกติ 320.- เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปรับราคาลดเหลือเพียงแผ่นละ 100.-

ไม่มีความคิดเห็น: